100 utbildade bildtolkare sedan 1996

Bildtolkning är ett fantastiskt verktyg för terapi och personlig utveckling

Bildtolkningscentret startade 1996 och har fram tills idag utbildat ca 100 diplomerade bildtolkare med bildtolkning som specialitet. Fortbildningar, specialistutbildning samt lärarutbildning ingår nu även i skolans program. Detta är den enda skolan av sitt slag i Sverige, förmodligen i hela världen.

Irene Ståhl övertog bildtolkningsutbildningen efter Kristina Wennergren våren 2012. Kristina Wennergren har arbetat med att utbilda bildtolkare sedan skolans start 1996 och är fortsatt skolans mentor.

Bildtolkningsmetoden så som den lärs ut av Bildtolkningscentret är utvecklad av Kristina Wennergren genom studier i USA under 1981-1995 samt genom fortsatta egna studier i såväl grupper som hos individuella hjälpsökande människor sedan 1981. Våren 2012 övertog Irene Ståhl bildtolkningsutbildningen. Hon fortsätter att i samma anda och utvecklar fortlöpande utbildningen.

Vi har små grupper så alla elever ska få utrymme.

Utbilda dig till Diplomerad bildtolkare

Vi arbetar med olika verktyg som bildtolkning, bildanalys, drömtolkning, symboltolkning, färgernas betydelse, mindfulness, mandalas, etik och moral, intervjuteknik, ansvar och tystnadsplikt, marknadsföring, chakrakunskap, mm.

Som diplomerad bildtolkare kan du använda bildtolkningsverktyget för att lotsa/coacha människor att hitta sin speciella styrka och potential för att ta sig fram i livet.

 

Bildtolkningsmetoden, att förstå det undermedvetna

Den som lärt sig att tolka en bild behärskar ett helt nytt språk, som få i Sverige eller övriga världen idag kan tolka. En helt ny värld öppnar sig för en bildtolkare. Man får tillträde till en kunskap som annars ligger fördold i det undermedvetna.

Bildtolkningsmetoden har en kognitiv inriktning och är unik i Sverige. Den finns ännu inte i gängse konst-och bildterapiutbildningar. Att tolka en bild handlar om att plocka isär den och analysera den in i minsta detalj ur olika synvinklar och från olika läror (C.G. Jung bl a) symboliskt och försöka förstå vad varje detalj kan stå för.

Detta görs i en dialog med klienten där klienten själv styr det fortsatta arbetet. Bilden plockas sedan ihop till en helhet och betraktas ur ett helhetsperspektiv. Varje bild bearbetas tillsammans med tidigare och senare gjorda bilder. De sätts också in i ett större sammanhang t.ex. hur den här personen lever, känslor, funderingar, värderingar, längtan, önskningar och mål. Klienten får hjälp att se sig själv såsom i en spegel och därifrån inspirera sig själv att göra egna positiva förändringar.

När vi målar berättar det undermedvetna

Där det verbala språket inte räcker till talar bilden sitt eget språk. Precis som i våra drömmar är det undermedvetna som talar till oss genom symboliska bilder.

Människor som av olika anledningar inte har ett tillräckligt ordförråd talar direkt till bildtolkaren genom en snabbt målad bild. Likaså förståndshandikappade, invandrare, krigsdrabbade samt andra människor som upplevt traumatiska tillstånd eller haft dramatiska upplevelser.

Genom att behärska det målade språket kommet direkt ur människans innersta väsen kan vi komma åt många problem, börja nysta i olika trådar och finna lösningar och svar, till och med på problem som ännu ej brutit ut, till exempel hos ett barn med starka personlighetsstörningar.

Inre utveckling genom bildtolkning

Två stora pelare i bildtolkningsutbildningen är egen inre utveckling och att tolka symboler. Symbolspråket är universellt plus att vi alla har personliga symboler. Allt vi målar är symboler som berättar om oss själva. När vi har tittat på 7-bildssviten (som alltid elever och klienter börjar måla) och gått igenom den. Då kan man fortsätta en utvecklingsprocess utifrån vad som kommit fram i dialogen om vad symbolerna berättar.

Välkommen till Bildtolkningscentret

  • Start Bildtolkningsutbildning (1,5 år) 28/4-2/5-2024

 

Blogginlägg