1årig bildtolkningsutbildning, kortare kurser, föredrag & sessioner

Nästa kursstart 30 april 2018

Irene Ståhl

 

 

Bildtolkning är ett fantastiskt och verktyg för terapi och personlig utveckling.

 

Jag övertog bildtolkningsutbilningen efter Kristina Wennergren våren 2012. Kristina har arbetat med att utbilda bildtolkare sedan 1996. kristina är skolans mentor.

 

Bildtolkningsmetoden har en kognitiv inriktning och är unik i Sverige. Den finns ännu inte i gängse konst-och bildterapiutbildningar. Att tolka en bild handlar om att plocka sönder den och analysera den in i minsta detalj ur olika synvinklar och från olika läror (C.G. Jung bl a) symboliskt försöka förstå vad varje liten deltalj kan stå för. Detta görs i en dialog med klienten där klienten själv styr det fortsatta arbetet. Bilden plockas sedan ihop till en helhet igen och betraktas även ur ett helhetsperpektiv. Varje bild bearbetas tillsammans med tidigare och senare gjorda bilder. De sätts också in i ett större sammanhang t ex hur den här personen lever, känlsor, funderingar, värderingar, längtan, önskningar och mål bl a. Klienten fär hjälp att se sig själv såsom i en spegel och därifrån inspirera sig själv att göra egna positiva förändringar.

 

Den som lärt sig att tolka/översätta en bild behärskar ett helt nytt språk som få i Sverige eller övriga världen idag kan tolka. En helt ny värld öppnar sig för en bildtolkare. Man får tillträde till en kunskap som annars ligger fördold i det undermedvetna.

 

Där det verbala språket inte räcker till talar bilden sitt eget språk. Precis som i våra drömmar är det det undermedvetna som talar till oss genom symboliska bilder.

 

Människor som av olika anledningar inte har ett tillräckligt ordförråd talar direkt till bokldtolkaren genom en snabbt målad bild. Likaså förståndshandikappade, invandrare, krigsdrabbade samt andra mäniskor som upplevt traumatiska tillstånd eller haft dramatiska upplevelser.

 

Genom att behärska det målade språket kommet direkt ur människans innersta väsen kan vi komma åt många problem, börja nysta i olika trådar och finna lösningar och svar, till och med på problem som ännu ej brutit ut, tll expempel hos ett barna med starka personlighetsstörningar.

 

Bildtolklningscentret startade 1996 och har idag ca 100 diplomerade boldtolkare med bildtolkning som specialitet. Fortbildningar, specialistutbildning samt lärarutbildning ingår nu även i skolans program. Detta är den enda skolan av sitt slag i Sverige, förmodligen i hela världen.

 

Bildtolkningsmetoden så som den lärs ut av Bildtolkngscentet är utvecklad av Kritina Wennergre genom studier i USA under år1981 -1995 samt genom fortsatta egna studier i såväl grupper som hos individuella hjälpsökande människor sedan 1981. Våren 2012 övertog Irene Ståhl bildtolkningsutbildningen. Hon fortsätter att i samma anda fortlöpande utveckla utbildningen.

 

Två stora pelare i boldtolkningsutbildningen är egen inre utveckling och att tolka symboler. Symbolspråket är universellt plus att vi alla har personliga symboler. Allt vi målar är symboler som berättar om oss själva. När vi har tittat på 7-bildssviten (som alltid elever och klienter börjar måla) och gått igenom den. Då kan man fortsätta en utvecklingsprocess utifrån vad som kommit fram i dialogen om vad symbolerna berättar.

 

Vi arbetar med olika verktyg som bildtolkning, bildanalys, drömtolkning, symboltolkning, färgernas betydelse, mindfulness, mandalas, etik och moral, intervjuteknik, ansvar och tystnadsplikt, marknadsföring, chakrakunskap, mm.

 

Som diplomerad bildtolkare ska du kunna använda bildtolkningsverktyget för att lotsa/coacha människor att hitta sin speciella styrka och potential för att ta sig fram i livet.

 

Jag heter Irene Ståhl och har en bakgrund i såväl sjukvård som arbete med ekonomi och administration som egen företagare. Sedan 2002 har jag arbetat som diplomerad bildtolkare samt med ledarskapsutveckling. Jag är även taktil massör, hälso- och friskvårdpedagog, naturfotograf och författare.

 

Vi har små grupper så alla elever ska få utrymme.

 

Kristina Wennergren är skolans mentor.